Dec 26, 2013

0 PostgreSQL(9.1.3) instalācija uz Ubuntu 12.04

Mans špikeris priekš PostgreSQL instalācijas. Maksimāli izieti visi soļi, lai nav "bang your head against wall".

 1. Jāveic repozitorija atjaunošana.
apt-get update

 1. Jāievada instalācijas komanda.
sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib
! Vēlams sistēmu restartēt , jo instalācijas laikā ir paziņojums
par konfigurācijas stāšanos spēkā pēc restarta :
 „ureadahead will be reprofiled on next reboot”

 1. Iespējamai kļūdai : „FATAL: Peer authentication failed for user "postgres"
Labojums : nano /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
Atrod rindu :
local                       all             postgres                                peer
Izlabot uz :
local                       all             postgres                                md5

 1. Lai novērstu turpmākās kļūdas, nomaina paroli pašam postgres sistēmas lietājam :
sudo passwd postgres
Enter new UNIX password:1234
Retype new UNIX password:1234

 1. Lai turpmāk būtu ērtāk pārslēgties starp kontiem un nebūtu kļūdas paziņojums :
 „postgres is not in the sudoers file.  This incident will be reported.”
Ievietot lietotāju ‘’postgres’’ iekš sudoers faila.
sudo nano /etc/sudoers
postgres              ALL=(ALL:ALL) ALL
vai
adduser postgres sudo

 1. Izveido paroli lietotājam postgres :
  sudo -u postgres psql postgres
  \password postgres
Lai izietu no psql komandrindas:   \q
Jeb : Ctrl+D

Piemērs :
postgres=# \password postgres
Enter new password: 1234
Enter it again:1234
\q

 1. Dažreiz parole nenomainās (punkts 6.)
Lai novērstu iespējamās kļūdas,nomaina paroli ‘’postgres’’ lietotājam :
sudo -u postgres psql postgres
ALTER USER postgres PASSWORD '1234'; 1. Ielogojās ar lietotāju ‘’postgres’’ un izveido datubāzi ‘’ tests1’’:

janis@test:~$   su - postgres
Password:1234
postgres@test:~$ createdb tests1
Password:1234
postgres@test:~$ exit

 1. Ielogojās postgres datubāzē un pārliecinās , vai datubāze ir izveidota.

janis@test:~$ sudo -u postgres psql postgres
Password:1234
postgres=#  \l

                                          List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding |   Collate   |    Ctype    |   Access privileges  
-----------+----------+----------+-------------+-------------+-------------
tests1       | postgres | UTF8        | UTF-8       | UTF-8      |

 1. Izvēlās datubāzi ar kuru strādās.
psql -d tests1

 1. Testam var izveidot pārbaudes tabulu

CREATE TABLE tabula (name VARCHAR(20),
Dati1 VARCHAR(30),
Apstiprinajums CHAR(1),
Datums DATE);

 1. Pārbaudīt vai tabula ir izveidojusies

\dt

 1. Ievietot testa datus iekš tabulas

INSERT INTO tabula (name, Dati1, Apstiprinajums, Datums) VALUES('Janis', 'Lietotajs', 'Y', '2013-12-15');
INSERT INTO tabula (name, Dati1, Apstiprinajums, Datums) VALUES('Juris', 'Lietotajs', 'Y', '2013-12-13');
INSERT INTO tabula (name, Dati1, Apstiprinajums, Datums) VALUES('Varis', 'Lietotajs', 'Y', '2013-12-12');

! Ja dati ir ievietoti korekti , tiek izvadīts apstiprinājums :
 INSERT 0 1

 1. Aplūkot tabulā ievadītos datus:
SELECT * FROM tabula;

name  |   dati1     | apstiprinajums |   datums  
-------+-----------+----------------+------------
 Janis  | Lietotajs | Y                         | 2013-12-15
 Juris   | Lietotajs | Y                         | 2013-12-13
 Varis  | Lietotajs | Y                         | 2013-12-12

 1. Dzēst datubāzes ierakstu , vadoties pēc kādas definētas norādes.
Šajā gadījumā , dzēst ierakstu tabulā „tabula’’ kur laukā ‘’name’’ ir vārds ‘’Juris’’.
DELETE FROM tabula WHERE name = 'Juris' ;

 1. Pievienot kolonnu iekš esošas tabulas.
ALTER TABLE tabula ADD Uzvards VARCHAR(40);

 1. Dzēst tabulā esošu kolonnu.
ALTER TABLE tabula DROP Uzvards ;

 1. Veikt izmaiņas tabulas laukos pēc definētas norādes.
UPDATE tabula set Apstiprinajums = 'N' WHERE name = 'Janis';

 1. Dzēst tabulu „tabula”.
DROP TABLE tabula ;
 1. Dzēst datubāzi.
postgres-# \q
janis@test:~$ su - postgres
postgres@test:~$ dropdb tests1


Konfigurācijas īpatnības, kas var atsķirties uz dažādām sistēmām.

Konfigurācijas faili atrodās :
/etc/postgresql/9.1/main/

 • Kļūdai : „FATAL: Peer authentication failed for user "postgres"
Labojums : nano /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
Atrod rindu :
local                               all             postgres                                peer
Izlabot uz :
local                               all             postgres                                md5

 • Nomainīt paroli postgres lietotājam :
sudo -u postgres psql postgres
ALTER USER postgres PASSWORD '1234';

 • Nomainīt paroli pašam postgres sistēmas lietājam :
sudo passwd postgres

 • Kļūdas gadījumā : „postgres is not in the sudoers file.  This incident will be reported.”
Labojums : Ievietot lietotāju ‘’postgres’’ iekš sudoers faila.
sudo nano /etc/sudoers
postgres              ALL=(ALL:ALL) ALL0 comments :

Post a Comment

Comment: